Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

HR-BIH Unatoč tome,

HR-BIH Unatoč tome, ciklus termičke dezinfekcije nije u mogućnosti uništiti svaku bakteriju legionele koja je prisutna u akumulativnom spremniku. Iz tog razloga, ukoliko se postavljena temperatura vode spusti ispod 55 °C, bakterija legionele bi se mogla ponovno pojaviti. Pozor: OPIS GRIJAČA VODE (vidi sl. 4) A. Kontrolna žaruljica B. Gumb za podešavanje C. Prednji poklopac TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Energetski podaci u tablici i ostali podaci navedeni u Kartici proizvoda (Prilog A koji je sastavni dio ove knjižice) određeni su na osnovu Uredbe EU 812/2013 i 814/2013. Proizvodi bez naljepnice i odgovarajuće kartice za sisteme grijača vode i solarnih uređaja, predviđene uredbom 812/2013, nisu namijenjeni za izvedbu tih sistema. Proizvodi opremljeni ru√icom za regulaciju imaju termostat smješten u stanju setting (postavka) < spreman za rad > kako je navedeno u Kartici proizvoda (Prilog A) na osnovu koje je proizvođač potvrdio odgovarajuću energetsku klasu. Ovaj je uređaj u skladu sa međunarodnim normama u području električne sigurnosti IEC 60335-1; IEC 60335- 2-21. Postavljanje CE obilježja na uređaj potvrđuje usklađenost sa slijedećim Europskim direktivama čijim osnovnim zahtjevima udovoljava: - LVD Direktiva o niskom naponu: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106. - EMC Direktiva o elektromagnetskog kompatibilnosti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. - RoHS2 Rizik od opasnih tvari: EN 50581. - ErP Energetski povezani Proizvodi: EN 50440. PRAVILA POSTAVLJANJA (za instalatera) ! temperatura vode u spremniku može u trenutku prouzročiti teške opekline. Djeca, osobe s invaliditetom i starije osobe su najviše izloženi visokom riziku od opeklina. Provjeriti temperaturu vode prije kupanja ili tuširanja. Što se tiče tehničkih karakteristika provjeriti podatke na pločici (naljepnica koja se nalazi u blizini cijevi za ulaz i za izlaz vode). Informacije o proizvodu 5 2,6 Kg Iznad umivaonika Ispod umivaonika Provjeriti pločicu sa karakteristikama 2,182 2,366 XXS 15 dB 38,8% 36,4% 5 POZOR! Točno slijedite opće napomene i pravila sigurnosti nabrojena na početku teksta i obvezno se pridržavajte svega navedenog. Osposobljeno osoblje mora izvršiti instalaciju i stavljanje u rad grijača vode, u skladu s važećim propisima te u skladu s eventualnim propisima lokalnih vlasti i ustanova koje se brinu o javnom zdravstvu. Pozor: radi se o ured - aju za slobodno pražnjenje (bez pritiska) i može ga se postaviti samo za uporabu na jednom mjestu. Električne i hidrauličke spojeve je potrebno izvršiti u skladu s važećim propisima. Prije vršenja bilo kakvog postupka održavanja i/ili zamjene sastavnih dijelova, isključite ured - aj iz električne mreže pomoću vanjskog prekidača; ako je potrebno, ispraznite grijač vode. Ured - aj služi za zagrijavanje vode na temperaturu nižu od temperature vrenja. Potrebno ga je spojiti na mrežu za dovod vode dimenzioniranu na temelju njegove djelotvornosti i kapaciteta. Prije prispajanja ured - aja potrebno je: - provjeriti da osobine (pogledajte podatke na pločici) zadovoljavaju potrebe mušterije; 81

- utvrditi da je instalacija u skladu sa stupnjem IP (zaštita od prodiranja tekućina) ured - aja, po važećim propisima; - pročitati sve što se navodi na naljepnici pakovanja i na pločici s osobinama. Postavljanje ured - aja Ovaj je ured - aj osmišljen za postavljanje isključivo unutar prostorija, u skladu s važećim propisima, a pored toga zahtijeva i poštivanje upozorenja koja slijede a odnose se na prisustvo: - vlage - nemojte ured - aj instalirati u zatvorenim (ne prozračivim) i vlažnim prostorijama; - leda - nemojte ured - aj instalirati u prostorijama u kojima može doći do kritičnog smanjenja temperature s opasnošću od stvaranja leda; - sunčevih zraka - nemojte ured - aj izlagati izravno sunčevim zrakama pa ni kad postoje staklena vrata/prozor; - prašine/para/plina - nemojte ured - aj postavljati u prostore s naročito agresivnom atmosferom koja sadrži kisele pare, prašinu ili je zasićena plinom; - električnih pražnjenja - nemojte ured - aj postavljati izravno na električne vodove koji nisu zaštićeni od skokova napona. ! Vidi upozorenje pod točkom 26 ! Vidi upozorenje pod točkom 9 - Kod ciglenih zidova ili onih izgrad - enih od bušene blok-cigle, pregrada ograničene statičnosti ili općenito zidne gradnje drugačije od one navedene, potrebno je prethodno provjeriti statičnost potpornog sustava. Ured - aj se postavlja učvršćivanjem dostavljene kuke s dva vijka/tiple promjera 6 mm. ! Vidi upozorenje pod točkom 10 Lokalni propisi mogu predvid - ati ograničenja u slučaju postavljanja u kupatilu. Stoga je potrebno poštivati minimalne udaljenosti predvid - ene važećim propisima. Ured - aj treba postaviti što je moguće bliže mjestu upotrebe, kako bi se ograničio gubitak topline po cijevima. ! Vidi upozorenje pod točkom 20 Hidraulični priključak ! HR-BIH Prije vršenja hidrauličnog priključka obavezno detaljno operite ured - aj kako bi ste otklonili moguće ostatke materijala ili nečistoću koji bi mogli ugroziti dobar rad grijača vode. Spojite dovod i odvod grijača vode cijevima ili spojevima otpornim ne samo na pritisak nego i na temperaturu tople vode koja obično može dostići ili čak premašiti 80°C. Ne preporučuju se, stoga, materijali neotporni na takve temperature. Savjetujemo upotrebu strujno nesprovodnih spojeva za električnu izolaciju ured - aja od hidrauličke mreže. Spojite dovodnu (raspoznaje se po plavoj gumici) i odvodnu cijev (s crvenom gumicom) na odgovarajuće cijevi instalacije. Stisnite naglavke E pomoću dva ključa kako je prikazano na sl. 4. Ako se radi o mreži niskog pritiska, postavite ured - aj na visini koja ne prelazi jedan metar iznad slavine (sl. 3) te na najviše 2 metra sa strane u odnosu na isti. U slučaju da su ove udaljenosti veće od naznačenih vrijednosti, treba predvidjeti ventil za odušak na cijevi za toplu vodu. Napunite ure∂aj i ostavite vodu da teče iz slavine nekoliko sekundi. Istjecanje vode kroz skroz otvorenu slavinu ne smije prijeći 5 l/min; iz tog razloga, a u skladu s pravilom DIN 44531, potrebno je podesiti mali ventil (A na sl. 5) da bi se ograničio tok vode. Kod izuzetno tvrdih voda doći će do znatnog i brzog stvaranja vapnenca u ured - aju, s posljedicom gubitka učinkovitosti i oštećenja električnog grijača. Električni priključak Radi veće sigurnosti potrebno je brižljivo provjeriti da električna instalacija odgovara važećim propisima, pošto Proizvod - ač ured - aja nije odgovoran za eventualnu štetu prouzrokovanu nedostatkom uzemljenja u ured - aju ili nepravilnostima napajanja električnom strujom. Vidi upozorenje pod točkom 24 – Provjerite da je instalacija prikladna maksimalnoj utrošenoj snazi grijača vode (pogledajte podatke na pločici) te da je promjer kabela za električno priključivanje prikladan, u svakom slučaju da nije manji od 1,5 mm 2 . U slučaju zamjene kabela koristite originalni kabel dostavljen od Proizvod - ača, a kojeg treba provući kroz odgovarajući otvor (X na sl. 6) u blizini gumba za podešavanje, sve do ležišta termostata (T na sl. 6). Električni se priključak vrši izravno na stezaljke (D na sl. 6) termostata (poštivajući polove L-N). Za izdvajanje ured - aja iz mreže možete koristiti i dvopolni prekidač u skladu s važećim propisima (minimalnog otvora kontakata 3 mm - bolje ako je s osiguračima). Uzemljenje je obvezno, a kabel za uzemljenje (žute i zelene boje) se pričvršćuje na odgovarajući faston na električnom grijaču označen simbolom (PE na sl. 6). Zaustavite kabel odgovarajućim dostavljenim pričvršćivačem. ! Vidi upozorenje pod točkom 11 Zabranjuje se korištenje višestrukih utičnica, produžnih kabela ili adaptera. 82