Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

PL ! ! ! ! należy

PL ! ! ! ! należy zwrócić się do personelu mającego odpowiednie kwalifikacje. Patrz ostrzeżenie odnośnik 5, 6, 8 Patrz ostrzeżenie odnośnik. 21 – W celu wyczyszczenia powierzchni zewnętrznych należy użyć szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Patrz ostrzeżenie odnośnik. 21 – W celu wyczyszczenia powierzchni zewnętrznych należy użyć szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Patrz ostrzeżenie odnośnik 22, 23 Działanie Włączenie podgrzewacza następuje po włożeniu wtyczki do gniazdka albo po uruchomieniu wyłącznika dwubiegunowego. Lampka kontrolna (A rys. 4) jest zapalona tylko w czasie cyklu grzania. W tej fazie pracy rozszerzanie się wody może spowodować wyciekanie pojedynczych kropli z kranu. Zjawisko to jest jednak normalne i nie oznacza, że kran jest uszkodzony. Nie dokręcać nadmiernie kranów, aby nie uszkodzić ich uszczelek. Termostat wyłączy automatycznie grzałkę, kiedy woda osiągnie ustaloną wcześniej temperaturę. Jest zjawiskiem normalnym w końcowej fazie grzania, że występuje kilka cykli kolejnego włączania i wyłączania się termostatu. W trakcie normalnej pracy jest możliwe, że grzałka będzie powodowała wewnątrz urządzenia lekkie stuki związane z procesem wymiany ciepła. Jest też możliwe, że połączenia hydrauliczne staną się ciepłe. Regulacja temperatury pracy Temperatura wody może być wcześniej ustalona poprzez odpowiednie ustawienie gałki regulacyjnej (F rys. 6) i można ją regulować w zakresie od 40 do około 80°C . Zaleca się ustawienie temperatury pracy podgrzewacza na 60°C dla: - ograniczenia osadzania się kamienia kotłowego; - zmniejszenia rozpraszania ciepła; - uniknięcia ryzyka rozwoju bakterii. Funkcja przeciwdziałająca zamarzaniu Temperatura wody może być wcześniej ustalona poprzez odpowiednie ustawienie gałki regulacyjnej (F rys. 6)O ile w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane zostało urządzenie, temperatura może osiągnąć szczególnie niskie wartości, należy ustawić gałkę regulacyjną (F rys. 6) w pozycji*. Lampka kontrolna (A rys. 4) pozostaje zapalona w czasie trwania fazy grzania. Odblokowanie termostatu przegrzewu W przypadku nienormalnego przegrzania się wody następuje przerwanie obwodu elektrycznego na obydwu biegunach zasilania grzałki, dzięki termicznemu wyłącznikowi zabezpieczającemu. W takim przypadku należy wezwać Serwis Obsługi Technicznej. UŻYTECZNE INFORMACJE Jeśli wypływająca woda jest zimna Sprawdzić: - obecność napięcia na zaciskach termostatu; - zabezpieczenie przed przegrzaniem w termostacie; - elementy grzejne grzałki. Jeśli woda jest wrząca (obecność pary po otwarciu kranów) Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i sprawdzić: - regulację i poprawność działania termostatu; - stopień zanieczyszczenia podgrzewacza i poszczególnych jego elementów osadami kamienia kotłowego. Niezbyt intensywny wypływ ciepłej wody Sprawdzić: - ciśnienie w sieci wodociągowej; - stan rury, którą dopływa ciepła woda; - komponenty układu elektrycznego. 75

W ŻADNYM WYPADKU NIE NALEŻY STARAĆ SIĄ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA SAMEMU, ALE ZWRÓCIĆ SIĘ ZAWSZE O POMOC OSÓB ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH. PL Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą EU 2002/96/EC. Symbol przekreślonego kosza, umieszczony na urządzeniu oznacza, że stanowi ono produkt, który po zakończeniu swego okresu użytkowania nie może być traktowany jak zwykłe odpadki domowe i wyrzucony do śmieci miejskich, ale musi być dostarczony do centrum Produkt zbierania ten jest selekcjonowanych zgodny z Dyrektywą odpadków, WEEE obejmujących 2012/19/EU. urządzenia elektryczne i elektroniczne albo dostarczony sprzedawcy podczas Przekreślony zakupu nowego kosz na urządzenia urządzeniu tego lub samego opakowaniu typu. oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu, należy go Użytkownik zbierać oddzielnie jest zatem od odpowiedzialny innych odpadów. za dostarczenie Po zakończeniu urządzenia okresu nie nadającego eksploatacyjnego się już do produktu użytku, do użytkownik odpowiednich powinien struktur zatem zajmujących przekazać się zbieraniem powyższy sprzđt selekcjonowanych do odpowiedniego odpadków. punktu selektywnej zbiórki komunalnych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Alternatywą Odpowiedni dla samodzielnego system zbierania zarządzania odpadków odpadami selekcjonowanych jest dostarczenie stanowi impuls sprzđtu uruchamiający do wyrzucenia, procesy przerabiania sprzedawcy, starego urządzenia przy zakupie na surowce nowego wtórne, równoważnego innego jego urządzenia. wykorzystywania W sklepach i usuwania produktów odpadów elektronicznych w sposób o odpowiadający po-wierzchni sprzedaży wymaganiom co najmniej środowiska, 400 co m2 przyczynia można również się do uniknięcia dostarczyć możliwych bezpłatnie, do bez wystąpienia obowiązku efektów zakupu, negatywnych, produkty elektronicz-ne szkodzących środowisku zlikwidowania i zdrowiu o i wymiarach sprzyja ponownemu mniejszych wykorzystaniu niż 25 cm. materiałów, Odpowiednia z których selektywna składa zbiórka się produkt. celem późniejszego przekazania sprzđtu recyklingu, przetwarzania i przyjaznej dla środowiska W utylizacji celu uzyskania zapobiega szczegółowych możliwemu informacji negatywnemu dotyczących oddziaływaniu systemów zbierania na środowisko odpadków i selekcjonowanych, zdrowie i sprzyja jaki ponownemu jest do Państwa użyciu dyspozycji, i/lub recyklingowi należy się materiałów, zwrócić do z których lokalnego składa przedsiębiorstwa siđ sprzđt. oczyszczania lub do sklepu, w którym dokonano zakupu. 76