Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

PL regulacyjnej i po

PL regulacyjnej i po przewleczeniu wciągnięty na tyle, aby końcówki sięgały do gniazda termostatu (T rys. 6). Podłączenie końcówek przewodu powinno być dokonane bezpośrednio do zacisków (D rys. 6) termostatu (uwzględniając biegunowość L-N). Urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający zakończony wtyczką. Przy połączeniach bez wtyczki trzeba zastosować wyłącznik dwubiegunowy odpowiadający zaleceniom obowiązujących norm (odstęp między otwartymi stykami minimum 3 mm, dobrze jeśli wyposażony jest w bezpieczniki topikowe). Uziemienie urządzenia jest absolutnie konieczne, a przewód uziemiający (koloru żółto-zielonego) powinien być umocowany w specjalnym zacisku umieszczonym na grzałce i oznaczonym (PE rys.6). przewód zasilający powinien być zablokowany przed wysunięciem przy pomocy specjalnego zacisku dostarczonego wraz z wyposażeniem. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 11 Zabronione jest stosowanie rozgałężników, przedłużaczy i pośrednich adapterów. Nie wolno wykorzystywać do uziemienia urządzenia rur instalacji wodnej, centralnego ogrzewania ani gazowych. Urządzenie nie jest zabezpieczone przed skutkami uderzenia piorunów. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy napięcie elektrycznej sieci zasilającej zgodne jest z wartością z tabliczki znamionowej i czy urządzenie napełnione jest wodą. Jeśli urządzenie nie jest fabrycznie wyposażone w przewód zasilający, trzeba wykonać połączenie z kablem umocowanym na stałe lub przy użyciu sztywnej rurki lub kanału chroniącego przewody. Uruchomienie i próba działania Przed podłączeniem napięcia należy napełnić kocioł wodą z sieci wodociągowej !!!. Ustawić następnie gałkę regulacyjną (F rys.6) na wstępnie wybranej pozycji, włączyć wtyczkę do gniazdka lub ustawić wyłącznik w pozycji „ON”. Prześledzić działanie urządzenia aż do zakończenia pierwszego cyklu grzewczego, co zostanie zasygnalizowane zgaśnięciem lampki kontrolnej. W fazie ogrzewania, rozszerzanie się wody może spowodować wyciekanie pojedynczych kropli z kranu. Zjawisko to jest jednak normalne i nie oznacza, że kran jest uszkodzony. Nie dokręcać nadmiernie kranów, aby nie uszkodzić ich uszczelek. W przypadku nieprawidłowości działania należy przeczytać paragraf związany z NORMAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI URZĄDZENIA. Regulacja temperatury pracy Temperatura wody może być wcześniej ustalona poprzez odpowiednie ustawienie gałki regulacyjnej (F rys. 6) i można ją regulować w zakresie od 40 do około 80°C . Zaleca się ustawienie temperatury pracy podgrzewacza na 60°C w celu: - ograniczenia osadzania się kamienia kotłowego; - zmniejszenia rozpraszania ciepła; - uniknięcia ryzyka rozwoju bakterii. Funkcja przeciwdziałająca zamarzaniu O ile w pomieszczeniu, gdzie zainstalowane zostało urządzenie, temperatura może osiągnąć szczególnie niskie wartości, należy ustawić gałkę regulacyjną (F rys. 6) w pozycji*. Lampka kontrolna (A rys. 4) pozostaje zapalona w czasie trwania fazy grzania. NORMY DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI (dla personelu autoryzowanego) ! UWAGA ! Należy skrupulatnie prześledzić treść uwag ogólnych i norm bezpieczeństwa zamieszczonych na początku tego tekstu, stosując się bezwzględnie do tego, co tam napisano Wszystkie prace związane z okresową obsługą i konserwacją powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane (posiadające umiejętności wymagane przez normy obowiązujące w tym zakresie). Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą i konserwacją i/lub wymianą części, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej wykorzystując wyłącznik zewnętrzny, a jeśli to konieczne, należy opróżnić podgrzewacz z wody. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 20, 26, 28 Ewentualna wymiana elementów Aby uzyskać dostęp do części elektrycznych (grzałka, termostat, lampka kontrolna) należy usunąć pokrywę C odkręcając 73

wkręty D (rys. 4). W celu wykonania jakichkolwiek prac przy termostacie należy odłączyć go od sieci elektrycznej i wysunąć go z obudowy znajdującej się na grzałce. Do prac przy grzałce trzeba natomiast odkręcić śruby (A rys. 6) przy pomocy sześciokątnego klucza 10 mm. W trakcie ponownego montażu należy zwrócić uwagę, żeby umieścić w takiej samej, oryginalnej pozycji uszczelki kołnierza termostatu, grzałki i rurek (aby znalazły sié w swoich gniazdach). Po każdorazowym zdjęciu kołnierza zaleca się wymianę uszczelki na nową. Na zakończenie wspomnianych wyżej operacji, a przed załączeniem napięcia, należy upewnić się, czy urządzenie jest napełnione wodą. Obsługa okresowa Po każdym roku funkcjonowania zalecane jest dokonanie następujących operacji: - opróżnić urządzenie i zdemontować grzałkę; - usunąć ostrożnie kamień kotłowy z poszczególnych elementów grzałki: jeśli nie chce się użyć kwasów nadających sié do tego celu, można té operacjé wykonać wykruszając nalot kamienia przedmiotami nie wykonanymi z metalu, uważając przy tym, aby nie uszkodzić pancerza grzałki; - po każdorazowym zdemontowaniu grzałki zaleca się wymianę uszczelki. Przy ponownym montowaniu grzałki moment siły podczas dokrécania śrub (A rys. 6) powinien się zawierać w granicach między 7, a 10 N/m. Trzeba koniecznie przestrzegać dokręcania śrub systemem „na krzyż”. Na zakończenie wspomnianych wyżej operacji, a przed załączeniem napięcia, należy upewnić się, czy urządzenie jest napełnione wodą. Odblokowanie termostatu przegrzewu W przypadku nienormalnego przegrzania się wody następuje przerwanie obwodu elektrycznego na obydwu biegunach zasilania grzałki, dzięki termicznemu wyłącznikowi zabezpieczającemu Aby odblokować ten system i przywrócić urządzenie do powtórnego działania należy wykonać co następuje: - pozostawić urządzenie do schłodzenia; - ustawić gałké regulacyjną (F rys. 6) na pozycji najwyższej temperatury; - usunąć pokrywę C odkręcając wkręty D (rys. 4); - odłączyć termostat (T rys. 6) od napięcia elektrycznego; - nacisnąć śrubokrętem krzyżowym w punkcie A rys. 9 aż do usłyszenia kliknięcia zapadki. Przy powtórnym montażu należy wykonać wszystkie te czynności w odwrotnej kolejności, zwracając szczególną uwagę na właściwą pozycję poszczególnych elementów. Na zakończenie wspomnianych wyżej operacji, a przed załączeniem napięcia, należy upewnić się, czy urządzenie jest napełnione wodą. NORMY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA DLA UŻYTKOWNIKA PL ! UWAGA ! Należy skrupulatnie prześledzić treść uwag ogólnych i norm bezpieczeństwa zamieszczonych na początku tego tekstu, stosując się bezwzględnie do tego, co tam napisano Zalecenia dla użytkownika - Unikać umieszczania pod podgrzewaczem jakichkolwiek przedmiotów i/lub urządzeń, który mógłby ulec uszkodzeniu w wyniku ewentualnego wycieku wody. - W przypadku przedłużającego się okresu nie korzystania z wody koniecznie trzeba: odciąć zasilanie prądem od urządzenia przestawiając wyłącznik zewnętrzny w pozycję “OFF” lub wyłączając wtyczkę zamknąć kurki obiegu wodnego. - Ciepła woda o temperaturze przekraczającej 50°C na wylewce baterii, z których korzystamy, może wywołać poparzenia lub uszkodzenia ciała. Dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne narażone są szczególnie na ryzyko takich poparzeń. - Zabronione jest dokonywanie przez użytkownika czynności konserwacyjnych i okresowej obsługi urządzenia, a także interwencji w przypadkach nadzwyczajnych. - Przed zgłoszeniem do serwisu Obsługi Technicznej nieprawidłowego działania, jeśli podejrzewamy wystąpienie jakiegoś uszkodzenia, należy sprawdzić, czy owa usterka nie zależy od innych przyczyn, jak na przykład okresowy brak wody lub prądu w sieci. ! ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 1, 2, 3 Patrz ostrzeżenie odnośnik 4– W przypadku konieczności wymiany elektrycznego przewodu zasilającego 74