Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

PL Jednakże cykl

PL Jednakże cykl dezynfekcji termicznej nie jest w stanie zniszczyć wszystkich bakterii Legionella obecnych w zasobniku. Dlatego, jeśli ustawiona temperatura wody zostanie zmniejszona do niższej niż 55°C, bakterie Legionella mogą powrócić. Uwaga: temperatura wody w zbiorniku może spowodować poważne oparzenia. Dzieci, niepełnosprawni i osoby starsze są bardziej narażone na ryzyko poparzenia. Sprawdzić temperaturę wody przed kąpielą lub prysznicem. OPIS PODGRZEWACZA WODY (patrz rys. 4) A. Lampka kontrolna B. Pokrętło regulacyjne C. Przednia pokrywa DANE TECHNICZNE Dane techniczne umieszczono na tabliczce (etykieta znajdująca się w pobliżu rur wlotu i wylotu wody). Informacje o produkcie 5 2,6 Kg Nadumywalkowa Podumywalkowa Patrz tabliczka danych 2,182 2,366 XXS 15 dB 38,8% 36,4% 5 Dane energii w tabeli i dodatkowe informacje podane w Wykazie Produktu (załącznik A, który jest nieodłączną częścią niniejszej instrukcji) są określone zgodnie z dyrektywami UE 812/2013 i 814/2013. Produkty bez etykiety i odpowiedniej karty do zestawów podgrzewaczy i urządzeń słonecznych, o których mowa w rozporządzeniu 812/2013, nie są przeznaczone do stosowania w takich zestawach. Produkty wyposażone w pokrętło regulacyjne mają termostat w pozycji ustawienia wskazanego w Karcie produktu (Załącznik A), według którego odpowiednia klasa energetyczna została zadeklarowana przez producenta. To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-21. Umieszczenie oznakowania CE na urządzeniu potwierdza jego zgodność z następującymi dyrektywami wspólnotowymi, których spe_nia zasadnicze wymagania: - LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106. - EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. - RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581. - ErP Energy related Products: EN 50440. NORMY ZWIĄZANE Z INSTALOWANIEM (dla instalatora) ! UWAGA ! Należy skrupulatnie prześledzić treść uwag ogólnych i norm bezpieczeństwa zamieszczonych na początku tego tekstu, stosując się bezwzględnie do tego, co tam napisano Zainstalowanie i uruchomienie podgrzewacza wody powinno być wykonane przez przeszkolony odpowiednio personel w zgodzie z obowiązującymi normami i ewentualnymi przepisami wydanymi przez lokalne władze i urzędy zajmujące się zdrowiem publicznym. Uwaga: Niniejsze urządzenie działa na zasadzie bezciśnieniowej, i może dostarczać ciepłą wodę wyłącznie w punkcie jej pobierania. Połączenia elektryczne i hydrauliczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Urządzenie służy do podgrzewania wody o temperaturze niższej niż temperatura wrzenia. Powinno ono zostać podłączone do sieci doprowadzającej wodę użytkową o takich parametrach, jakie odpowiadają pojemności urządzenia i jego zdolnościom produkcji ciepłej wody. Przed podłączeniem urządzenia należy koniecznie: 71

- sprawdzić, czy parametry użytkowe (sprawdzić je na tabliczce znamionowej urządzenia) zadawalają wymagania klienta, - upewnić się, czy instalacja jest zgodna ze stopniem zabezpieczenia IP zgodnie z obowiązującymi normami - przeczytać wszystko co zamieszczono na etykiecie opakowania i na tabliczce z danymi technicznymi Instalacja urządzenia Urządzenie to zostało tak zaprojektowane, że może być zainstalowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi normami, a ponadto wymaga zwrócenia uwagi na następujące czynniki związane z obecnością: - Wilgotności: nie należy instalować urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych (bez wentylacji) i wilgotnych. - Mróz: nie należy instalować urządzenia we wnętrzach, gdzie występuje ryzyko spadku temperatury do krytycznego poziomu grożącego utworzeniem się lodu. - Promienie słoneczne: nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nawet przez szyby. - Pyły/opary/gazy: nie instalować urządzenia w atmosferze szczególnie agresywnej, jak na przykład tam, gdzie występują kwaśne opary, pyły, gdzie powietrze przesycone jest gazem. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 26 ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 9 - w przypadku ścian wykonanych z cegły lub pustaków, w przypadku ścianek działowych o ograniczonej statyczności lub jakiegokolwiek muru innego niż opisany we wskazaniach, koniecznie należy dokonać doboru odpowiednich kołków mocujących. Należy zainstalować urządzenie używając specjalnego wspornika do zawieszenia, który dostarczany jest wraz z urządzeniem. Wspornik ten mocuje się przy pomocy dwóch kołków rozporowych o średnicy 6 mm. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 10 Lokalne przepisy mogą przewidywać restrykcje prawne, jeśli urządzenie zainstalowane będzie bezpośrednio w pomieszczeniu łazienki. Należy wtedy uwzględnić minimalną odległość przewidzianą przez obowiązujące normy. Urządzenie powinno być instalowane jak tylko można najbliżej punktów poboru wody, aby ograniczyć rozpraszanie ciepła wzdłuż przebiegu rur. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 20 Połączenia hydrauliczne Przed dokonaniem połączeń hydraulicznych należy koniecznie zadbać o staranne wypłukanie urządzenia wewnątrz, aby wyeliminować ewentualne pozostałości i zanieczyszczenia mogące póżniej wpływać na prawidłową pracę podgrzewacza. Połączyć zasilanie i króciec wylotu ciepłej wody podgrzewacza z rurami lub króćcami o takich parametrach, aby wytrzymały ciśnienie robocze i temperaturę ciepłej wody, która przy normalnej pracy może przekroczyć nawet wartość 80°C. Odradza się więc wykorzystanie materiałów, które mogą nie wytrzymać pracy przy takiej temperaturze. Zaleca się natomiast zastosowanie złączek hydraulicznych z materiału nie przewodzącego prądu, aby odizolować elektrycznie urządzenie od sieci hydraulicznej. Połączyć króciec doprowadzający zimną wodę (oznaczoną niebieskim pierścieniem) i króciec odprowadzający ciepła wodę (oznaczoną czerwonym pierścieniem) z odpowiednimi końcówkami rur sieci hydraulicznej. Dokręcić tuleje E przy pomocy pary kluczy, jak to pokazano na rys.4. W przypadku obniżonych wartości ciśnienia w sieci, należy urządzenie zainstalować w odległości nie większej niż jeden metr nad kranem (rys.3) i nie więcej niż 2 metry z boku w stosunku do kranu. W sytuacji, gdyby te odległości miałyby być większe niż podane powyżej, trzeba przewidzieć umieszczenie na rurze z ciepła wodą zaworu odpowietrzającego. Napełnić urządzenie wodą i przez kilka sekund pozwolić wypływać wodzie przez otwarty kran. Ilość wypływającej wody przez całkowicie otwarty kran nie powinna przekroczyć 5 l/min, toteż trzeba przykręcić zaworek (A rys. 5) ograniczając strumień przepływającej wody. Jeśli dostępna woda odznacza się szczególnie wysoką twardością, będziemy mieć do czynienia z intensywnym i szybkim osadzaniem się kamienia kotłowego wewnątrz urządzenia, co w konsekwencji doprowadzi do strat w skuteczności działania i może uszkodzić grzałkę elektryczną. Podłączenie do instalacji elektrycznej Dla uzyskania większej pewności należy przeprowadzić staranna kontrolę elementów elektrycznych, sprawdzając ich zgodność z obowiązującymi normami, ponieważ konstruktor urządzenia nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia instalacji, czy też anomaliami występującymi w sieci zasilającej. ! Patrz ostrzeżenie odnośnik 24 – Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest dostosowana do maksymalnej mocy pobranej przez podgrzewacz (należy oprzeć się na danych z tabliczki znamionowej) i czy przekrój przewodów elektrycznych jest wystarczający, a w każdym bądż razie nie mniejszy niż 1,5 mm 2 . Przewód zasilający powinien być wprowadzony do specjalnego otworu (X rys. 6) umieszczonego w pobliżu gałki PL 72