Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

PL Opis symboli: Symbol

PL Opis symboli: Symbol OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Odn. 1 2 Ostrzeżenie Nie należy wykonywać czynności, które wiążą się z otwarciem urządzenia i usunięciem go z instalacji Nie uruchamiać lub wyłączać urządzenia poprzez włożenie lub wyciągnięcie wtyczki kabla zasilającego Nie wolno czyścić urządzenia, dopóki nie wyłączy się go, nie wyjmie etyczki z gniazdka lub nie wyłączy właściwego wyłącznika Niebezpieczeństwo Porażenie prądem na skutek obecności części pod napięciem Obrażenia osób na skutek oparzeń spowodowanych obecnością nagrzanych elementów lub rany na skutek obecności ostrych i wystających krawędzi Porażenie prądem na skutek uszkodzenia kabla, wtyczki lub gniazda Porażenie prądem na skutek odsłoniętych przewodów pod napięciem Indywidualne obrażenia spowodowane przez spadający przedmiot ze względu na wibracje 3 Nie uszkodzić kabla zasilającego ! 4 5 6 ! ! Nie pozostawiać przedmiotów na urządzeniu Nie wchodzić na urządzenie Znaczenie Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia oznacza ryzyko obrażeń, w niektórych przypadkach nawet śmiertelnych, dla ludzi Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia oznacza ryzyko szkód, w niektórych przypadkach nawet bardzo poważnych, dla przedmiotów, roślin lub zwierząt Nakaz przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i parametrów produktu. Uszkodzenie urządzenia lub poniższych przedmiotów na skutek spadku przedmiotu w wyniku wibracji Uszkodzenia ciała z powodu spadku z urządzenia Uszkodzenie urządzenia lub poniższych przedmiotów na skutek spadku urządzenia w wyniku odczepienia się od mocowania Porażenie prądem na skutek obecności części pod napięciem Symb. ! ! ! ! ! 7 8 9 10 Zainstalować urządzenie na solidnej ścianie nie podlegającej drganiom Wykonać połączenia elektryczne z zastosowaniem przewodów o odpowiednim przekroju Wyzerować wszystkie funkcje bezpieczeństwa i kontroli, których dotyczy interwencja na urządzeniu, zapewniając przed ponownym uruchomieniem, że działają poprawnie. Opróżnić elementów, które mogłyby zawierać gorącą wodę, włączając przed ich obsługą ewentualne odpowietrzniki Spadek urządzenia na skutek ustąpienia ściany lub hałasu podczas pracy Pożar z powodu przegrzania na skutek upływu prądu w nieodpowiednio dobranych kablach Uszkodzenie lub zablokowanie urządzenia na skutek niekontrolowanego działania Obrażenia osób na skutek poparzeń ! ! ! ! 11 12 Usunąć osad wapienny z komponentów zgodnie ze specyfikacją w "MSDS" użytego produktu, wietrząc pomieszczenie, mając na sobie odzież ochronną, unikając mieszania różnych produktów i chroniąc urządzenie i okoliczne przedmioty Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków owadobójczych, rozpuszczalników ani silnych detergentów Obrażenia ciała spowodowane przez kontakt skóry lub oczu z kwasowymi substancjami, wdychanie lub połknięcie szkodliwych czynników chemicznych Uszkodzenia urządzenia lub otaczających przedmiotów z powodu korozji spowodowanej przez substancje kwasowe Uszkodzenie części z tworzywa sztucznego lub pomalowanych ! 69

Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella (według europejskiej normy CEN/TR 16355) Informacje Legionella jest niewielkich rozmiarów bakteria w kształcie pałeczki i jest naturalnym składnikiem świeżej wody. Choroba legionistów jest poważną infekcją płuc spowodowaną przez wdychanie bakterii Legionella pneumophilia lub innych gatunków Legionella. Bakteria jest powszechnie spotykana w instalacji wodociągowej dla domów, hoteli i wody używanej w klimatyzatorach lub systemach chłodzenia powietrza. Z tego powodu główne działanie przeciwko tej chorobie polega na zapobieganiu, uzyskiwanym drogą kontrolowania obecności organizmów w instalacji wodociągowej. Europejska norma CEN/TR 16355 zawiera zalecenia dotyczące najlepszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella w instalacjach wody pitnej, utrzymując w mocy istniejące przepisy krajowe. Zalecenia ogólne "Warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella." Następujące warunki sprzyjają rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella: • Temperatura wody od 25°C i 50°C. Aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się bakterii Legionella, temperatura wody powinna być utrzymana w takich granicach, aby zapobiec ich wzrostowi lub ograniczyć go do minimum wszędzie tam, gdzie to możliwe. W przeciwnym razie należy zdezynfekować instalację wody pitnej za pomocą obróbki cieplnej. • Stojąca woda. Aby uniknąć wody stojącej przez dłuższy czas, w każdej części instalacji wody pitnej wody należy używać lub przynajmniej raz w tygodniu pozostawić do spłynięcia jej dużą ilość. • Składniki odżywcze, warstwa biologiczna i osad obecny w instalacji, w tym podgrzewacze wody. Osad może sprzyjać rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella i powinien być regularnie usuwany z systemów gromadzenia wody, podgrzewaczy wody, zbiorników wyrównawczych ze stojącą wodą (na przykład raz w roku). Jeśli chodzi o tego typu podgrzewacze wody, jeśli: 1) urządzenie jest wyłączone na pewien okres [miesiące] lub 2) temperatura wody jest stała i mieścić się w zakresie od 25°C do 50°C, bakterii Legionella może rozwijać się w zbiorniku. W takich przypadkach, w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się bakterii Legionella, należy uciec się do tak zwanego "cyklu odkażania termicznego". Zasobnik wody typu elektromechanicznego jest sprzedawany z termostatem ustawionym na temperaturze przekraczającej 60°C, co oznacza, że pozwala na wykonanie "cyklu odkażania termicznego" celem zmniejszenia rozprzestrzeniania się bakterii Legionella w zbiorniku. Taki cykl jest odpowiedni do stosowania w instalacjach do wytwarzania c.w.u. i spełnia wymogi zaleceń dotyczące zapobieganiu bakterii Legionella w poniższej Tabeli 2 normy CEN/tR 16355. PL Odn. do Załącznika C Temperatura Tabela 2 - Rodzaje systemów ciepłej wody Woda zimna i ciepła są oddzielone Woda zimna i ciepła są zmieszane Brak magazynowania Brak cyrkulacji wody ciepłej C.1 - Z cyrkulacją wody ciepłej Magazynowania Brak cyrkulacji wody zmieszanej Z cyrkulacją wody zmieszanej Brak magazynowania przed zaworami mieszającymi Brak cyrkulacji wody zmieszanej Z cyrkulacją wody zmieszanej C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 ≥ 50 °C e w podgrzewaczu a ≥ 50 °C e Odkażanie Odkażanie termiczne d termiczne d zasobnikowym Magazynowanie przed zaworami mieszającymi Brak cyrkulacji wody zmieszanej C.7 w podgrzewaczu a zasobnikowym Z cyrkulacją wody zmieszanej C.8 ≥ 50 °C e Odkażanie termiczne d Brak magazynowania przed zaworami mieszającymi Brak cyrkulacji wody zmieszanej C.9 Odkażanie termiczne d Z cyrkulacją wody zmieszanej C.10 Odkażanie termiczne d Zastój - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b - ≤ 3 l b Osad - - usunąć c usunąć c - - usunąć c usunąć c - - a Temperatura > 55°C przez cały dzień lub przynajmniej przez 1h dziennie >60°C. b Ilość wody zawartej w rurach pomiędzy układem obiegowym i kurkiem z odlegćością większą niż układ. c Usunąć osad z podgrzewacza zasobnikowego wody zgodnie z lokalnymi warunkami, ale przynajmniej raz w roku. d Odkażanie termiczne przez 20 minut w temperaturze 60°, przez 10 minut w 65°C lub 5 minut w 70°C we wszystkich punktach poboru co najmniej raz w tygodniu. e Temperatura wody w pętli obiegowej nie powinna być niższa niż 50°C. - Nie wymagane 70