Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

PL OGÓLNE INSTRUKCJE

PL OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! 1. Niniejsza instrukcja jest integralną i ważną częścią produktu. Należy ją starannie przechowywać i musi zawsze towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli zostanie odstąpione innemu właścicielowi lub użytkownikowi i/lub przeniesione w inne miejsce. 2. Należy uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają ważnych informacji dla bezpiecznego instalacji, użytkowania i konserwacji. 3. Instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z krajowymi aktualnymi przepisami w zakresie instalacji siły i wszelkimi wymogami lokalnych władz i organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. W każdym razie, przed uzyskaniem dostępu do zacisków, wszystkie obwody zasilania muszą być odłączone. 4. Zabrania się używania niniejszego urządzenia do celów innych, niż określono. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, błędnym lub nieuzasadnionym użyciem lub niezastosowania się do instrukcji zawartych w tym dokumencie. 5. Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody dla osób, zwierząt lub mienia, za które producent nie będzie odpowiedzialny. 6. Elementów opakowania (zszywki, woreczki z tworzywa sztucznego, styropian itd.) nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są źródłem niebezpieczeństwa. 7. Z urządzenia mogą korzystać dzieci mające nie mniej niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub braku bez doświadczenia i niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanego z nim niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją, które powinien przeprowadzić użytkownik, nie powinny zajmować się dzieci bez nadzoru. 8. Zabrania się dotykać urządzenia nie mając obuwia lub gdy części ciała są mokre. 9. Wszelkie naprawy, czynności konserwacyjne, połączenia hydrauliczne elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu i powoduje utratę wszelkiej odpowiedzialności 67

ze strony producenta. 10. Temperatura ciepłej wody jest regulowana przez termostat, który służy również, jako urządzenie wielokrotnej aktywacji zapobiegające niebezpiecznym wzrostom temperatury. 11. Przyłączenie elektryczne należy wykonać, jak podano w odpowiednim paragrafie. 12. Jeśli urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający, w przypadku jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. 13. Jeśli został dostarczony razem z urządzeniem, sprzęt do ochrony przed nadciśnieniem nie może być naruszany i należy go okresowo włączać, aby sprawdzić, czy nie jest zablokowany i aby usunąć ewentualny osad kamienny. W przypadku krajów, które przyjęły normę EN 1487 wymagane jest, aby na rurze wlotu wody dokręcić zespół bezpieczeństwa, zgodny z tą normą, którego maksymalne ciśnienie powinno wynosić 0,7 MPa i które powinno zawierać co najmniej jeden zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, urządzenie przełączające obciążenia hydraulicznego. 14. Krople spadające z urządzenia do ochrony przed nadmiernym ciśnieniem i zespołu bezpieczeństwa EN 1487 są normalnym zjawiskiem w fazie ogrzewania. Z tego powodu konieczne jest przyłączenie do kanalizacji, które pozostaje jednak zawsze otwarte, wykonane z rury spustowej zainstalowanej pochyle ciągłym ku dołowi i w miejscu bez występowania lodu. 15. Należy koniecznie opróżnić urządzenie, jeśli nie będzie się z niego korzystać lub ma pozostać w pomieszczeniu wystawionym na działanie mrozu. 16. Ciepła woda wypływająca z temperaturą 50°C przez kurki może spowodować poważne oparzenia. Dzieci, niepełnosprawni i osoby starsze są bardziej narażone na to ryzyko. Dlatego zaleca się stosowanie termostatycznego zaworu mieszającego, przykręconego do rury wylotowej wody urządzenia oznaczonego czerwonym kołnierzem. 17. Żadne łatwopalnych przedmioty nie powinny się stykać i/lub znajdować w pobliżu urządzenia. PL 68