Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

CS Je třeba utahovat

CS Je třeba utahovat vždy matice proti sobě. Po dokončení všech zásahů na zařízení a před opětovným připojením zařízení k elektrické síti si ověřte, zda je bojler napuštěn vodou. Odblokování bipolární pojistky V případě anomálního přehřátí vody dojde k zásahu tepelné pojistky, která přeruší elektrické napájení na obou fázích napájení topného tělesa. Pro opětovnou aktivaci zařízení postupujte následujícím způsobem: - Nechte zařízení vychladnout; - Otočte ovládacím elementem do (F obr. 6) do polohy maximální teploty; - Odmontujte kryt C odšroubováním šroubů D (obr. 4) - Odpojte termostat od elektrické sítě (T obr. 6); - Pomocí křížového šroubováku zatlačte na bod A obr. 9, až do okamžiku zřetelného sepnutí (kliknutí) Při opětovné montáži postupujte opačným způsobem a dbejte zvláště na správnou polohu jednotlivých komponentů. Po dokončení všech zásahů na zařízení a před opětovným připojením zařízení k elektrické síti si ověřte, zda je bojler napuštěn vodou. UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE ! POZOR! Řiďte se bezvýhradně upozorněními uvedenými na začátku této příručky, které je pro provoz zařízení nutno bezpodmínečně splnit. Doporučení pro uživatele - Dbejte na to, aby pod ohřívač nebyly umísťovány jakékoli předměty, které by mohly být poškozeny případným únikem vody. - V případě, že neodebíráte po delší dobu teplou vodu je třeba: odpojit ohřívač od elektrické sítě zavřít výtokové baterie v systému rozvodu TUV. - Teplá voda o teplotě vyšší než 50°C vytékající z vodovodní baterie může způsobit vážné popáleniny nebo smrt popálením. Děti, starší lidé a osoby tělesně postižené jsou vystaveny zvýšenému nebezpečí. - Je zakázáno, aby konečný uživatel prováděl jakékoliv běžné nebo mimořádné úkony údržby. - Před tím, než zavoláte autorizovanou servisní organizaci, ověřte, zda domnělý defekt není způsoben jinou příčinou, jako například výpadkem proudu nebo nedostatkem vody vohřívači. ! ! ! ! ! ! Viz upozornění odkaz 1,2,3 Viz upozornění odkaz 4 – Vpřípadě výměny připojovacího kabelu se obraťte na kvalifikovanou osobu. Viz. Upozornění odkaz 5,6,8 Viz upozornění odkaz 21 – Pro čištění svrchního povrchu zařízení používajte vodu s roztokem saponátu. Viz upozornění odkaz 21 – Pro čištění svrchního povrchu zařízení používajte vodu s roztokem saponátu. Viz. Upozornění odkaz 22,23 Funkce ohřívače Uvedení ohřívače do provozu se provede zastrčením do zásuvky nebo prostřednictvím dvoupólového přepínače. Kontrolka (A obr. 4) je rozsvícena pouze ve fázi nahřívání; Ve fázi nahřívání může vlivem rozpínání ohřáté vody ke kapání vody z baterie; tento jev je běžný a neznamená, že baterie je poškozená. Neutahujte baterii silou, může dojít k poškození těsnění. Termostat automaticky přeruší činnost topného tělesa při dosažení stanovené teploty. Je běžné, že ve finální fázi nahřívání dochází k opakovaným vypínáním a zapínáním termostatu Při běžném provozu ohřívače je dále možné , že elektrické topné těleso vyvolává uvnitř nádrže slabé zvuky, které jsou důsledkem tepelného přestupu; dále je možné, že hydraulická připojení jsou teplá. Regulace provozní teploty Teplota vody může být nastavena pomocí regulačního elementu (F obr. 6) a je regulovatelná v rozmezí circa 40 až 80°C. Doporučuje se nastavit teplotu na hodnotu odpovídající 60°C z těchto důvodů:: 65

- omezení tvorby vodního kamene; - redukce tepelných ztrát; - zamezení tvorby bakterií. Protizámrazová funkce V případě, že v místnosti instalace může dojít k dosažení výrazně nízkých teplot, nastavte ovládací element (F obr. 6) do pozice *. Kontrolka (A obr. 4) zůstane rozsvícena ve fázi nahřívání. Uvedení do provozu po zásuhu tepelné pojistky V případě anomálního přehřátí vody dojde k zásahu tepelné pojistky, která přeruší elektrické napájení na obou fázích napájení topného tělesa. V takovémto případě se spojte s autorizovaným servisním centrem. POZNÁMKY A DOPORUČENÍ V případě, že výstupní teplota vody je nízká Ověřte: - existenci napětí na svorkách termostatu; - tepelnou pojistku termostatu; - topné těleso a jeho ohřívací parametry. V případě, že voda je vařící (pára vycházející z vodovodní baterie) Odpojte ohřívač z elektrické sítě a ověřte: - nastavení a řádnou funkci termostatu; - stupeň tvorby vodního kamene na topném tělesu a dalších částech ohřívače. Nedostatečná dodávka teplé vody Ověřte: - tlak vody v rozvodu; - stav trubek v rozvodu teplé vody; - elektrické komponenty. V každém případě z výše uvedených se nesnažte o odstranění závady; spojte se okamžitě s autorizovaným servisním centrem nebo kvalifikovaným pracovníkem. CS SERVISNÍ ODDĚLENÍ ZÁSTUPCE VÝROBCE 02/22713455 “Tento výrobek je v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo na jeho balení znamená, že výrobek je třeba na konci jeho životnosti Tento shromáždit výrobek je odděleně vyrobený od v ostatního souladu se odpadu. Směrnicí Uživatel EU 2002/96/EC. je tedy povinen spotřebič na konci životnosti předat do vhodných místních Symbol středisek koše tříděného umístěný odpadu na výrobku elektrických značí, že a s elektronických výrobkem po ukončení odpadů. jeho životnosti je třeba nakládat oddělenně od běžného odpadu; Alternativně tj. že k tento samostatné musí být likvidaci zlikvidován lze prostřednictvím spotřebič, který specializovaného si přejete zlikvidovat, procesu předat určeného prodejci k likvidaci ve chvíli elektrických koupě nového a elektronických spotřebiče zařízení ekvivalentního nebo musí typu. být U vrácen prodejců prodejci elektronických v okamžiku, produktů kdy dojde s prodejní k zakoupení plochou nového větší zařízení. než 400 m2 lze navíc bezplatně předat, a to i bez Uživatel povinnosti je zodpovědný nákupu, elektronické za předání produkty zařízení určené v momentě k likvidaci skončení s rozměry životnosti menšími specializovanému než 25 cm. centru Vhodný pro tříděný sběr tohoto sběr typu pro odpadu. následné Odpovídající odeslání vyhozeného proces sbēru spotřebiče odpadu k recyklaci, přispívá k zpracování zamezení a případných likvidaci kompatibilní negativních s ochranou efektů na životního životní prostřed prostředí í přispívá a zdraví k zabránění občanů. Pro případným získání více negativním” informací týkající se sběru odpadu se obraťte na místní orgány zabývající se odpadovým hospodářstvím nebo na prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno. 65