Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

CS normami. -

CS normami. - Přečtěte si veškerá upozornění na obalu spotřebiče a na výrobním štítku. Instalace zařízení Toto zařízení je navrženo k instalaci uvnitř objektů v souladu s platnými normami a nařízeními a vyžaduje, aby byly splněny následující požadavky: - Vlhkost: neinstalujte zařízení do vlhkých (nevětraných) místností. - Mráz: neinstalujte zařízení v prostorách vnichž je pravděpodobnost poklesu teploty blízko nule s možností zamrznutí zařízení. - Sluneční paprsky: Nevystavujte zařízení přímým účinkům slunečního záření a to ani v zaskleném prostoru. - Prach/páry/plyn: neinstalujte zařízení v případě přítomnosti agresivních kyselých par, prachů nebo v plynném prostředí. - Elektrické výboje: neinstalujte zařízení přímo na rozvod elektrického proudu, který není chráněn proti výpadkům ! ! ! ! Viz. Upozornění odkaz 26 Viz upozornění odkaz 9 – V případě, že jsou nosné stěny realizovány z děrovaných tvárnic nebo děrovaných cihel, stavebních prvků omezené stability nebo jiných stavebních materiálů dříve nespecifikovaných, je třeba vždy provést předběžné statické zhodnocení systému zavěšení. Viz. upozornění odkaz 10 Závazné normy mohou předepisovat restrikce týkající se umísťování zařízení v koupelnách. Vždy respektujte minimální vzdálenosti uvedené v těchto normách. Ohřívač je třeba nainstalovat co možná nejblíže místu odběru k zamezení tepelných ztrát v rozvodu teplé užitkové vody. Viz. upozornění odkaz 20 Připojení na rozvod vody Před napojením ohřívače na stávající rozvod vody je třeba provést důkladné pročištění stávajícího systému k zamezení vniknutí nečistot do ohřívače, které může vyvolat nesprávnou funkci ohřívače. Napojení studené a teplé vody proveďte odpovídajícími trubkami, které jsou rezistentní vůči teplotám cca 80 °C. Není doporučeno používat materiály, které nejsou rezistentní vůči takovým teplotám. Dále se doporučuje používat dielektrické spoje k tomu, aby bylo zařízení elektricky izolováno od systému rozvodu vody. Napojte na vstupní trubku (označena modrou plastikovou objímkou) a na výstupní trubku (označena červenou plastikovou objímkou) na odpovídající trubky v systému. Přitáhněte nátrubky E dvojicí klíčů jak je uvedeno v obr.4. V případě, že je tlak v rozvodu omezený, neinstalujte zařízení výše než 1 metr nad výtokovou baterii (obr.3) a ne více než 2 metry při instalaci vedle zařízení. V případě, že tyto vzdálenosti jsou větší než vzdálenosti uvedené, je nutné na trubku teplé vody nainstalovat odvzdušňovací ventil Napusťte ohřívač vodou a nechejte vodu vytékat baterií po dobu několika vteřin.. Průtok vody při úplně otevřené vodovodní baterii nesmí přesáhnout 5 l/min; ztohoto důvodu je třeba v souladu snormou DIN 44531 nastavit ventil (A, obr 5) k omezení průtoku vody. Pokud je ohřívač instalován v místě , kde se nachází - voda obzvláště vysoké tvrdosti, je třeba počítat s tím, že dojde ke značnému a rychlému tvoření vodního kamene uvnitř nádoby ohřívače s následným snížením účinnosti a případným poškozením topného tělesa. Připojení na elektrický rozvod Pro zvýšení bezpečnosti proveďte důkladnou kontrolu elektrického rozvodu s ohledem na soulad s platnými normami. Výrobce nezodpovídá za případné škody zaviněné chybějícím uzemněním nebo anomálií elektrického rozvodu. ! Viz upozornění odkaz 24 - Ověřte, zda systém odpovídá svými parametry navrženému výkonu ohřívače vody (údaje na výrobním štítku) a dále, zda je průřez připojovacích kabelů v souladu spředpisy, tj. ne menší než 1,5 mm 2 . Připojovací kabel (typ H05 VV-F 3x1.5, průměr 8,5 mm) musí být vsunut do odpovídajícího otvoru (X, obr.6), který je umístěn v blízkosti regulačního elementu, poté provlékněte ho dále až k místu , kde je nasazen termostat (T, obr 6). Elektrické propojení se provede přímo na svorky (D, obr 6) termostatu (zachovejte polaritu fáze-nula) Zařízení je vybaveno připojovacím kabelem s vidlicí. Pro instalace bez vidlice je vhodné použít dvoupólový přepínač v souladu s platnými normami ( otevření kontaktů min. 3 mm, lépe též s tavnými pojistkami). Uzemnění zařízení je nezbytné a zemnící kabel (žlutozelená barva) se připojí na odpovídající výstup topného tělesa, které je označeno (PE obr. 6). Připojovací kabel zafixujte svorkou, která je součástí příslušenství ohřívače. ! Viz. upozornění odkaz 11 Je zakázáno používat adaptéry, prodlužovací kabely a provizorní zástrčky. Je zakázáno využívat k provedení uzemnění spotřebiče rozvod vody, topení nebo plynu. 63

Zařízení není chráněno proti účinkům blesku. Před vlastním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je napětí v síti odpovídající údajům uvedeným na výrobním štítku ohřívače a ověřte, že je ohřívač naplněn vodou. Pokud není zařízení vybaveno připojovacím kabelem, je třeba provést připojení na pevnou síť nebo prostřednictvím rozvodu v pevné trubce. Uvedení do provozu a zkouška funkce Před elektrickým zapojením proveďte napuštění ohřívače vodou z rozvodu. Nastavte ovládací element (F obr. 6) do vybrané pozice, zastrčte vidlici do zástrčky nebo zapněte dvoupólový vypínač do polohy “zapnuto“. Zkontrolujte řádnou funkci ohřívače až do okamžiku konce prvního ohřívacího cyklu, který je signalizován zhasnutím kontrolky. Ve fázi nahřívání může vlivem rozpínání ohřáté vody ke kapání vody z baterie; tento jev je běžný a neznamená, že baterie je poškozená. Neutahujte baterii silou, může dojít k poškození těsnění. V případě anomálií při provozu ohřívače si přečtěte odstavec týkající se ÚDRŽBY. Nastavení provozní teploty Teplota vody může být nastavena pomocí regulačního elementu (F obr. 6) a je regulovatelná v rozmezí circa 40 až 80°C. Doporučuje se nastavit teplotu na hodnotu odpovídající 60°C z těchto důvodů:: - omezení tvorby vodního kamene; - redukce tepelných ztrát; - zamezení tvorby bakterií. Protizámrazová funkce V případě, že v místnosti instalace může dojít k dosažení výrazně nízkých teplot, nastavte ovládací element (F obr. 6) do pozice *. Kontrolka (A obr. 4) zůstane rozsvícena ve fázi nahřívání. ÚDRŽBA (pro instalatéra) ! POZOR! Řiďte se bezvýhradně upozorněními uvedenými na začátku této příručky, které je pro provoz zařízení nutno bezpodmínečně splnit. Veškeré servisní zákroky a operace spojené s údržbou zařízení mohou být vykonávány pouze náležitě kvalifikovanými osobami. Před uskutečněním jakéhokoli zásahu nebo výměny vadných funkčních komponentů, odpojte zařízení od elektrické sítě prostřednictvím přerušovače; je-li to nezbytně nutné vypusťte též vodu z vnitřní nádoby ohřívače. ! Viz.upozornění odkaz 20,26,28 Případné výměny součástí ohřívače K usnadnění přístupu k elektrickým komponentům (topné těleso, termostat, kontrolka) odmontujte kryt C odšroubováním šroubů D (obr. 4). K zásahům na termostatu je třeba tento odpojit od elektrické sítě a vyjmout z usazení od topného tělesa. Pro zásahy na topném tělese je třeba vyšroubovat matky (A obr. 6) osmihranným klíčem průměru 10 mm. Při opětovném namontování dbejte na to, aby poloha těsnění příruby, termostatu, topného tělesa a trubek byla na původním místě. Po každém vymontování příruby se doporučuje vyměnit těsnění příruby.. Po dokončení všech zásahů na zařízení a před opětovným připojením zařízení k elektrické síti si ověřte, zda je bojler napuštěn vodou. Periodická údržba Po každém roce provozu zařízení je třeba provést následující úkony: - vyprázdnit ohřívač a vymontovat topné těleso; - odstranit opatrně nánosy vodního kamene z topného tělesa; pokud nechcete použít roztoky kyselin pro tyto účely používané může být tento úkon proveden očištěním kartáčem, ne však kovovými prostředky. Je nutné dbát na to , aby nedocházelo k porušení svrchní vrstvy topného tělesa. - Po každém vymontování topného tělesa se doporučuje výměna těsnění topného tělesa. Pro opětovnou montáž topného tělesa, je třeba utáhnout upevňovací matice (A obr. 6) momentem cca 7 až 10 N/m. CS 64