Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

CS Doporučení pro

CS Doporučení pro zabránění šíření bakterií Legionelly (v souladu s evropskou normou CEN/TR 16355) Informační poznámka Legionella je bakterie malých rozměrý ve tvaru tyčinky a je přirozeně přítomna ve všech sladkovodních vodách. Legionářská nemoc je vážná plicní infekce způsobená vdechnutím baterie Legionella pneumophilia nebo jiného druhu bakterie Legionella. Bakterie se často vyskytuje ve vodovodních rozvodech bytů, hotelů a ve vodě používané v klimatizačních zařízeních nebo systémech chlazení vzduchu. Z tohoto důvodu představuje hlavní způsob boje proti nemoci prevence, která se provádí kontrolou výskytu organizmu ve vodovodních rozvodech. Evropská norma CEN/TR 16355 upravuje doporučení ohledně nejlepších metod zabránění šíření bakterií Legionelly ve vodovodních zařízeních při současném dodržení platných nařízení na národní úrovni. Obecná doporučení „Podmínky podporující šíření bakterií Legionelly” Podmínky, které podporující šíření bakterií Legionelly jsou: • Teplota vody pohybující se v rozmezí od 25 °C do 50 °C. Pro omezení šíření bakterií Legionelly je třeba teplotu vody udržovat v takových limitech, aby se zabránilo jejímu šíření nebo aby bylo toto šíření minimální, je-li to možné. V opačném případě je t_eba sanovat rozvody pitné vody pomocí tepelné úpravy. • Stojící voda. Abyste zabránili stání vody po dlouhou dobu, je třeba alespoň jednou týdně používat nebo nechat upustit dostatečné množství vody ve všech částech rozvodů pitné vody. • Výživné látky, biologický povlak a sedimenty uvnitř zařízení, včetně ohřívačů vody atd. Sedimenty mohou podporovat šíření bakterií Legionelly a ze zásobníků, ohřívačů vody, expanzních nádob zadržujících vodu je třeba ho pravidelně odstraňovat (například jednou ročně). S ohledem na tento typ akumulačního ohřívače vody, pokud 1) je spotřebič vypnutý po určitou dobu [měsíce] nebo 2) teplota vody je soustavně udržována v rozmezí od 25 °C do 50 °C, mohou se v zásobníku šířit bakterie Legionelly. V těchto případech je třeba na omezení šíření bakterií Legionelly využít tzv. „cyklus tepelné sanace”. Akumulační ohřívač vody elektromechanického typu se prodává s termostatem nastaveným na teplotu vyšší než 60°C, což znamená, že umožňuje provádění „cyklu tepelné sanace” na omezení šíření bakterií Legionelly v zásobníku. Tento cyklus je vhodný k použití v zařízeních na produkci sanitární teplé vody a odpovídá doporučením pro prevenci šíření bakterie Legionelly uvedené v následující Tabulce 2 normy CEN/TR 16355. Ref. v Příloze C Teplota Zadržení Sediment Tabulka 2 - typy zařízení na ohřev vody Oddělená studená a teplá voda Míchaná studená a teplá voda Bez zásobníku Se zásobníkem Bez zásobníku Se zásobníkem Bez zásobníku před směšovacími před směšovacími před směšovacími ventily ventily ventily Bez S cirkulací cirkulace teplé vody teplé vody C.1 - - - Bez cirkulace smíšené vody S cirkulací smíšené vody Bez cirkulace smíšené vody C.2 C.3 C.4 C.5 ≥ 50 °C e v ≥ 50 °C ohřívači vody e se „zásobníkem a ≤ 3 l b - ≤ 3 l b Tepelná dezinfekce d - S cirkulací smíšené vody C.6 Tepelná dezinfekce d ≤ 3 l b Bez cirkulace smíšené vody C.7 v ohřívači vody se „zásobníkem a - odstraňte c odstraňte c - - odstraňte c odstraňte c - S cirkulací smíšené vody C.8 ≥ 50 °C e Tepelná dezinfekce d ≤ 3 l b Bez cirkulace smíšené vody C.9 Tepelná dezinfekce d - - S cirkulací smíšené vody C.10 Tepelná dezinfekce d ≤ 3 l b - a Teplota > 55 C po celý den nebo minimálně 1 hod. denně >60 °C. b Objem vody v potrubí mezi rozvodným systémem a kohoutkem se vzdáleností větší než u systému. c Usazený vodní kámen ze zásobníku ohřívače vody odstraňte v souladu s místní úpravou, minimálně jednou ročně. d Tepelná dezinfekce po dobu 20 minut při teplotě 60 °C, po dobu 10 minut při 65 °C a po dobu 5 minut při 70 °C ve všech odběrných bodech alespoň jednou týdně e Teplota vody v cirkulačním okruhu nesmí být nižší než 50 °C. - Nevyžaduje se 61

Cyklus tepelné dezinfekce nicméně nedokáže zničit veškeré baterie Legionelly v zásobníku. Z tohoto důvodu, pokud nastavená teplota vody klesne pod 55 °C, bakterie Legionelly se mohou znovu objevit. Pozor: teplota vody v zásobníku může způsobit okamžité vážné popáleniny. Děti, tělesně postižené osoby a starší osoby jsou vystaveny vyššímu riziku popálení. Než se půjdete koupat nebo si dáte sprchu, zkontrolujte teplotu vody. POPIS OHŘÍVAČE (viz. obr. 4) A. Kontrolka B. Regulační prvek C. Přední kryt TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY Technické charakteristiky najdete na identifikačním štítku (etiketa umístěná v blízkosti přívodního a výstupního vodovodního potrubí). Informace o výrobku 5 2,6 Kg Nad umyvadlo Pod umyvadlo Viz identifikační štítek 2,182 2,366 XXS 15 dB 38,8% 36,4% 5 Energetické údaje v tabulce a další údaje uvedené na kartě výrobku (Příloha A, která tvoří nedílnou součást této příručky) jsou definovány v souladu se Směrnicemi EU 812/2013 a 814/2013. Výrobky bez štítku a příslušné karty pro soustavy ohřívání vody se solárním zařízením upravené nařízením 812/2013 nejsou určeny pro vytvoření těchto soustav. Výrobky vybavené regulační pákou mají termostat umístěný ve stavu nastavení < připraveno k použití >, tak jak je uvedeno na Kartě výrobku (Příloha A) a podle nichž výrobce stanovil příslušnou energetickou třídu. Tento spotřebič odpovídá mezinárodním normám elektrické bezpečnosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Příslušné označení CE na spotřebiči potvrzuje jeho soulad s následujícími směrnicemi Společenství, jejichž podstatné náležitosti splňuje: - LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106. - EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. - RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581. - ErP Energy related Products: EN 50440. INSTALAČNÍ PŘEDPISY(určeno pro instalatéra) CS ! POZOR! Řiďte se bezvýhradně upozorněními uvedenými na začátku této příručky, které je pro provoz zařízení nutno bezpodmínečně splnit. Instalace a uvedení do provozu musí být provedeno náležitě kvalifikovanou osobou, která splňuje požadavky zákonných ustanovení a případné předpisy místních úřadů. Pozor: Toto je zařízení, které je beztlakové (pracovní tlak je rovný nule) a může být instalováno pouze v systému, kde je pouze jedno výtokové místo. Elektrické a hydraulické připojení musí být provedeno v souladu s platnými normami. Ohřívač slouží k ohřívání vody na teplotu, která je nižší než teplota varu. Ohřívač je nutno používat v systému, který odpovídá jeho výkonovým a objemovým parametrům. Před napojením ohřívače je nutné: - Zkontrolujte, zda technické parametry (viz. výrobní štítek ohřívače) ohřívače odpovídají požadavkům uživatele. - Zkontrolujte, zda místo instalace je v souladu s požadavky na stupeň elektrického krytí IP v souladu splatnými 62