Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

CS nebo kvalifikovaný

CS nebo kvalifikovaný odborný personál. 13. Zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku, pokud bylo dodáno společně se spotřebičem, nesmí být porušováno a je třeba jej pravidelně zapínat za účelem kontroly, zda není zablokované, či za účelem odstranění usazenin vodního kamene. Pro státy, které převzaly normu EN 1487, je povinné zařroubovat na přívodní vodovodní trubku spotřebiče bezpečnostní sekci v souladu s touto normou s maximálním tlakem 0,7 MPa a s minimálně jedním kohoutkem, zpětným ventilem, pojistným ventilem, zařízením na přerušení přívodu vody. 14. Kapání ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku, z bezpečnostní sekce EN 1487, je ve fázi ohřívání normální. Z tohoto důvodu je třeba připojit výpust, která je nicméně vždy otevřena do atmosféry, pomocí drenážního potrubí nainstalovaného pod sklonem směrem dolů a na místě, kde nehrozí zamrzání. 15. Spotřebič, který se nebude používat a/nebo se nachází na místě, kde může docházet k zamrzání, je třeba vyprázdnit. 16. Teplá voda o teplotě přesahující teplotu 50 °C dodávaná do kohoutků, může způsobit okamžité vážné popáleniny či smrt v důsledku popálenin. Děti, tělesně postižené osoby a starší osoby jsou tomuto riziku vystaveny intenzivněji. Proto doporučujeme použít termostatický směšovací ventil, který je nutno našroubovat na výstupní vodovodní potrubí spotřebiče označené červeným hrdlem. 17. Do styku se spotřebičem nesmí přijít a/ani se v jeho blízkosti nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty. 59

Vysvětlení symbolů: Symbol OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Ref. Upozornění 1 2 Spotřebič nezapínejte a nevypínejte zasouváním a vytahováním zástrčky kabelu elektrického napájení. Riziko Nebezpeční poranění elektrickým proudem v důsledku poškození kabelu, zástrčky nebo zásuvky. Nebezpečí poranění elektrickým proudem v důsledku odhalených vodičů pod napětím. Poranění osob v důsledku pádu předmětu kvůli vibracím. 3 Nepoškozujte napájecí kabel. ! 4 ! ! Neprovádějte operace směřující k otevření spotřebiče a odstranění jeho instalace. Na spotřebiči nenechávejte žádné předměty. Význam Nedodržení upozornění může způsobit riziko poranění, za určitých okolností i smrtelného, osob. Nedodržení upozornění může způsobit riziko poškození, za určitých okolností i vážného, předmětů, rostlin či zvířat. Povinnost dodržovat všeobecné bezpečnostní normy a bezpečnostní normy specifické pro výrobek. Nebezpečí poranění elektrickým proudem v důsledku přítomnosti komponent pod napětím. Poranění osob popálením v důsledku přítomnosti zahřátých komponent nebo řezná poranění v důsledku výskytu ostrých hran a výčnělků. Poškození spotřebiče nebo předmětů pod ním v důsledku pádu předmětu kvůli vibracím. CS Symbol ! ! ! 5 Na spotřebič nestoupejte. Poranění osob v důsledku pádu spotřebiče. Poškození spotřebiče nebo předmětů pod ním v důsledku pádu spotřebiče kvůli uvolnění upevnění. ! 6 Operace čištění spotřebiče neprovádějte bez předchozího vypnutí spotřebiče vytažením zástrčky nebo vypnutím příslušného vypínače. Nebezpečí poranění elektrickým proudem v důsledku přítomnosti komponent pod napětím. ! 7 8 9 10 11 12 Spotřebič nainstalujte na pevnou zeď, která nevykazuje vibrace. Elektrické zapojení provádějte s využitím vodičů s vhodným průměrem. Bezpečnostní a kontrolní funkce na spotřebiči dotčené zásahem obnovte a před opakovaným uvedením do provozu zkontrolujte jejich fungování. Před manipulací s komponenty, které mohou obsahovat horkou vodu, tyto komponenty vypusťte, a to otevřením případných výpustí. Z komponent odstraňte usazeniny vodního kamene a dodržujte přitom ustanovení „bezpečnostní karty” používaného výrobku, zajistěte větrání prostor, používejte ochranný oděv, vyhněte se míchání různých výrobků a chraňte spotřebič i okolní předměty. K čištění spotřebiče nepoužívejte insekticidy, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Pád spotřebiče v důsledku uvolnění ze zdi nebo hlučnost během fungování. Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí způsobeného průchodem elektrického proudu poddimenzovanými kabely. Poškození nebo zablokování spotřebiče v důsledku nekontrolovaného fungování. Poranění osob popálením. Poranění osob v důsledku kontaktu pokožky a očí a kyselými látkami, vdechnutí nebo požití nebezpeňných chemických látek. Poškození spotřebiče nebo okolních předmětů kyselými látkami. Poškození plastových nebo lakovaných dílů ! ! ! ! ! 60