Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

Fagyvédelem Amennyiben

Fagyvédelem Amennyiben a helység hőmérséklete, ahol a készüléket beszerelték, fagypont alatti hőmérséklet veszélyének van kitéve, a hőmérséklet szabályzó gombot (6.ábra F) helyezze * állásba. Az ellenőrző lámpa (4.ábra A) égni fog a felfűtési szakasz alatt. Kétpólusú biztosíték reaktiválása A víz túlmelegedése esetén a biztonsági hőkapcsoló (CEI-EN szabványnak megfelelő) megszakítja az elektromos áramkört a fűtőbetét mindkét fázisánál. Ilyen esetben mindig hívjon szakszervizt. HASZNOS TANÁCSOK A vízmelegítőből nem folyik melegvíz Ellenőriztesse: - van-e feszültség a termosztát szorítókapcsainál; - a termosztát termikus biztosítékát; - a fűtőbetét fűtőelemeit. A kifolyó víz túl forró (gőz távozhat a vízcsapokból) Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és ellenőriztesse: - a termosztát megfelelő működését és hőmérsékletszabályzását; - az alkatrészeken található vízkő mennyiségét. A készülék nem ad elegendő mennyiségő melegvizet Ellenőriztesse: - a hálózati víznyomást; - a kimenő melegvízcső állapotát; - az elektromos alkatrészeket. SOHA NE KÍSÉRELJE MEG EGYEDÜL MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET, MINEN ESETBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ. HU Ez a termék megfelel az irányelv WEEE 2012/19/EU. Az áthúzott szemeteskonténer a berendezésen vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén más hulladékoktól Ezen termék elkülönülten a 2002/96/EC kell gyűjteni. uniós A előírásnak felhasználó megfelel éppen ezért köteles a berendezést élettartam végén az elektrotechnikai és elektronikus A készüléken hulladékok feltüntetett megfelelő áthúzott szelektív kosár jelzi, gyűjtőközpontjába a termék élettartamának szállítani. végén Egyéb szükséges lehetőségként kezelési a berendezés eljárást, ami szerint átadható a készüléket ártalmatlanításra a hulladéktól viszonteladónak, elkülönítve egy kell másik, tárolni, ugyanolyan majd eljuttatni, típusú új egy berendezés elektromos vásárlásakor. és elektronikai A legalább készülékeket 400 összegyűjtő m2 értékesítési helyre területtel illetve háztartási új, rendelkező hasonló készülék elektronikus vásárlása termékek esetén, viszonteladójánál, visszajuttatni a lehe-van forgalmazó térítésmentesen, céghez. vásárlási kötelezettség nélkül a 25 cm-nél kisebb A átmérőjű felhasználó elektronikus felelőssége termékek a termékélettartam ártalmatlanítá-sára. végén a készülék Az újrahasznosításra, megfelelő gyűjtő kezelésre helyen történő és környezetkímélő átadása. A használaton ártalmatlanításra kívüli készülék küldött környezetbarát berendezés újabb újrahasznosítása, indításához szükséges kezelése, megfelelő elhelyezése szelektív érdekében gyűjtésnek megfelelően szerepe végrehajtott van a környezetet szelektív gyűjtés az egészséget hozzájárul az érő esetleges negatív környezetre, hatások kiküszöbölésében, egészségre káros valamint negatív elősegíti hatások a elkerüléséhez berendezést alkotó és a termék anyagok újrahasznosításához. újbóli alkalmazását és/vagy újrahasznosítását. A gyűjtőhelyekre vonatkozó további információkért forduljon a helyi hulladék feldolgozó vállatokhoz vagy a termék vásárlási helyéhez! 57

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR! 1. Tato příručka představuje nedílnou a podstatnou součást výrobku. Je třeba ji uchovat a spotřebič musí vždy doprovázet, a to i v případě prodeje jinému majiteli nebo uživateli a/nebo v případě přesunu na jiné místo. 2. Pečlivě si přečtěte pokyny a upozornění v této příručce, neboť obsahují důležité informace o bezpečnosti instalace, použití a údržby. 3. Instalaci spotřebiče a jeho první uvedení do provozu smí provádět pouze oprávněný odborný personál v souladu s platnými národními normami a případnými nařízeními místních orgánů a úřadů na ochranu veřejného zdraví. V každém případě je třeba před přístupem ke svorkám vždy odpojit veřkeré napájecí obvody. 4. Spotřebič je zakázáno používat pro jiné než uvedené účely. Výrobce neponese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nevhodného, chybného nebo nerozumného použití či nedodržení pokynů uvedených v této příručce. 5. Chybná instalace může způsobit škody osobám, zvířatům nebo na výcech, za něž výrobce nenese odpovědnost. 6. Součásti balení (spony, plastové pytle, pružná fólie atd.) se nesmí ponechávat v dosahu dětí, neboť pro ně představují riziko. 7. Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními kapacitami či bez zkušeností nebo nezbytných vědomostí mohou spotřebič používat pod dohledem nebo poté, co jim budou poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a seznámí se se souvisejícími riziky. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí vykonávat děti bez dozoru. 8. Je zakázáno dotýkat se spotřebiče, máte-li holé nohy nebo vlhké části těla. 9. Případné opravy, operace údržby, hydraulické a elektrické zapojení musí provádět výhradně kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost a způsobit propadnutí odpovědnosti výrobce. 10. Teplota teplé vody se reguluje funkčním termostatem, který pracuje také jako bezpečnostní zařízení s možností opakovaného použití, aby se zabránilo nebezpečnému zvýšení teploty. 11. Elektrické zapojení je nutno provést způsobem uvedeným v příslušné kapitole. 12. Pokud je spotřebič vybaven napájecím kabelem, v případě jeho výměny je nutno se obrátit na autorizované středisko pomoci CS 58