Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

- maak het toestel leeg

- maak het toestel leeg en maak de weerstand los; - verwijder zorgvuldig de kalkaanslag van de weerstandselementen. Als u hier geen bijtende producten voor wilt gebruiken, dient u niet-metalen voorwerpen te gebruiken om de aanslag weg te krabben. Let er wel op dat u de bekleding van de weerstand niet beschadigt; - Wij raden aan de voeg van de weerstand te vervangen telkens wanneer ze wordt losgemaakt. Bij het terugzetten van de weerstand, moet het spanmoment van de bouten (A fig. 6) tussen 7 en 10 N/m liggen en moet het aanspannen “kruiselings” gebeuren. Als u klaar bent, vergeet dan niet het toestel weer met water te vullen vooraleer u het onder spanning zet. Herinschakelen van de tweepolige veiligheid Als het water te warm wordt, wordt het elektrisch circuit onderbroken op de twee voedingsfasen van de weerstand dankzij de thermische beveiligingsschakelaar (conform aan de CEI-EN normen). Om het toestel opnieuw in werking te zetten, gaat men als volgt te werk: - laat het toestel afkoelen; - zet de knop (F fig. 6) op de hoogste temperatuurinstelling; - verwijder het deksel C door de schroeven D los te maken (fig. 4); - ontkoppel de thermostaat (T fig. 6) van de elektrische lijn; - Duw met een kruisschroevendraaier op het punt A fig. 9 tot u een klik hoort. Volg dezelfde instructies andersom om het toestel weer te monteren en let erop dat u alle onderdelen op de juiste plaats aanbrengt. Als u klaar bent, vergeet dan niet het toestel weer met water te vullen vooraleer u het onder spanning zet. GEBRUIKSNORMEN VOOR DE GEBRUIKER NL ! OPGELET! Volg nauwkeurig de algemene aanbevelingen en de veiligheidsnormen op die vermeld staan in het begin van deze handleiding en volg de aanduidingen strikt op. Aanbevelingen voor de gebruiker - Plaats geen voorwerpen en/of toestellen onder de boiler die schade kunnen oplopen als de boiler zou lekken. - Als de boiler lange tijd ongebruikt blijft, moet men: De elektrische voeding van het toestel loskoppelen door de externe schakelaar op de stand “OFF” te zetten; De kranen van het watercircuit afsluiten. - Warm water dat met een temperatuur van meer dan 50°C uit de aftapkraan loopt, kan rechtstreekse brandwonden veroorzaken die in sommige gevallen dodelijk kunnen zijn. Kinderen, gehandicapten en bejaarde personen lopen meer gevaar op brandwonden. - Het is verboden voor de gebruiker om gewone of buitengewone onderhoudshandelingen op het toestel uit te voeren. - Vooraleer u de dienst naverkoop contacteert voor een storing, gelieve te controleren of de storing niet te wijten is aan andere oorzaken zoals een stroomonderbreking of een onderbreking van de watertoevoer. ! ! ! ! ! ! Zie aanbevelingen ref. 1 - 2 - 3 Zie aanbevelingen ref. 4 – Doe steeds beroep op vaklui om de elektrische voedingskabel te vervangen. Zie aanbevelingen ref. 5 - 6 - 8 Zie aanbevelingen ref. 21 - Gebruik een doek met zeepwater om de buitenkant van het toestel te reinigen. Zie aanbevelingen ref. 21 - Gebruik een doek met zeepwater om de buitenkant van het toestel te reinigen. Zie aanbevelingen ref. 22 - 23 Werking Steek de stekker in het stopcontact of schakel de tweepolige schakelaar in om het toestel in werking te zetten. Het verklikkerlicht (A fig. 4) brandt enkel tijdens de opwarmingsfase. Tijdens deze fase kan het zijn dat er druppels uit de kraan lopen. Dit is volledig normaal en wil niet zeggen dat de kraan beschadigd is. Draai de kranen nooit met volle kracht toe om de voegen niet te beschadigen. De thermostaat schakelt automatisch de weerstand uit wanneer de ingestelde watertemperatuur is bereikt. Het is normaal dat de thermostaat tijdens de opwarmingsfase aan- en uitspringt. Bij normale werking kan het zijn dat de elektrische weerstand binnen in het toestel kleine geluidjes maakt ten gevolge van de warmteschommelingen. Het kan ook zijn dat de waterleidingen warm worden. 47

NL Instelling van de bedrijfstemperatuur Gebruik knop (F fig. 6) om de temperatuur van het water in te stellen binnen het bereik van 40° tot 80°C. Wij raden aan de temperatuur voor het water op 60° in te stellen om: - kalkaanslag te verminderen; - warmteverlies te beperken; - bacteriologische wildgroei te voorkomen. Functie antivorst Als de temperatuur in het lokaal zeer laag kan zakken, moet u de knop (F fig. 6) op stand * zetten. Het verklikkerlicht (A fig. 4) blijft branden tijdens de opwarmingsfase. Herinschakelen van de tweepolige veiligheid Als het water te warm wordt, wordt het elektrisch circuit onderbroken op de twee voedingsfasen van de weerstand dankzij de thermische beveiligingsschakelaar (conform aan de CEI-EN normen). Doe in dat geval beroep op technische bijstand. NUTTIGE INLICHTINGEN Als het geleverde water koud is Laat het volgende controleren: - de aanwezigheid van spanning op de klemmen van de thermostaat; - de thermische beveiliging van de thermostaat; - de verwarmingselementen van de weerstand. Als het water kokend is (er komt damp uit de kranen) Schakel de elektrische voeding van het toestel uit en laat het volgende controleren: - de instelling en de werking van de thermostaat; - de kalkaanslag van de tank en van de onderdelen. Onvoldoende debiet van het warm water Laat het volgende controleren: - de druk van het waternet; - de staat van de warmwaterleidingen; - de elektrische onderdelen. PROBEER NOOIT ZELF HET TOESTEL TE HERSTELLEN. DOE STEEDS BEROEP OP EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS. Krachtens art. 26 van het Wetsbesluit 14 maart 2014, n. 49 “Uitvoering van de richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)” Het symbool van de doorkruiste afvalbak aangebracht op het toestel of op zijn verpakking, geeft aan dat het product op het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van andere afvalstoffen moet worden ingezameld. Dit betekent dat de gebruiker het afgedankte toestel naar de voorziene gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten moet brengen. U kunt het afgedankte toestel ook aan de verkoper terugbezorgen op het moment dat een nieuw toestel van een gelijkaardig type wordt aangekocht. Bij verkopers van elektronische producten met een ver-koopzaal van minstens 400 m2 kunt u bovendien elektronische producten kleiner dan 25 cm gratis bezorgen, zonder enige aankoopverplichting. Gescheiden inzameling om het afgedankte toestel daarna te recycleren, te verwerken en milieuvriende-te verwijderen is een fundamentele bijdrage om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid te vermijden, en bevordert hergebruik en/of recyclage van de materialen waaruit het toestel is vervaardigd. 48