Views
1 year ago

Piccolo - User & Installation Manual

  • Text
  • Use
  • Heater
  • Appliance
  • Legionella
  • Thermostat
  • Piccolo
  • Installation
  • Manual

worden uitgevoerd, dat

worden uitgevoerd, dat hiervoor uitsluitend oorspronkelijke reserveonderdelen dient te gebruiken. Wanneer bovenstaande voorschriften niet worden nageleefd, kan dit de veiligheid in gevaar brengen en vervalt alle verantwoordelijkheid van de constructeur. 10. De temperatuur van het warme water wordt door een thermostaat geregeld, die dient als veiligheidsvoorziening die gereset kan worden, om gevaarlijke temperatuurstijgingen te vermijden. 11. De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden zoals in de betreffende paragraaf is aangegeven. 12. Wanneer het toestel met een voedingskabel is uitgerust, dient u zich tot een erkend assistentiecentrum of tot professioneel gekwalificeerd personeel te wenden indien deze kabel moet worden vervangen. 13. Wanneer samen met het toestel een beveiliging tegen overdruk is geleverd, mag u met deze voorziening niet knoeien en moet u deze beveiliging regelmatig laten werken om te controleren of die niet geblokkeerd is en om eventuele kalkaanslag te verwijderen. In landen waar de norm EN 1487 van kracht is, is het verplicht om een veiligheidsgroep die conform is met deze norm op de leiding voor waterinlaat van het toestel te schroeven. De maximale druk van deze groep moet 0,7 MPa bedragen, bovendien moet de groep mintens een afsluitkraan, een terugslagklep, een veiligheidsklep en een voorziening voor onderbreking van de hydraulische belasting bevatten. 14. Druppelverlies uit de beveiliging tegen overdruk, uit de veiligheidsgroep EN 1487, is normaal tijdens de verwarming. Om deze reden is het noodzakelijk om de afvoer aan te sluiten, die evenwel open moet worden gelaten, met een drainagebuis die continu schuin naar beneden moet aflopen en ijsvrij is. 15. Het is absoluut noodzakelijk om het toestel te ledigen indien het ongebruikt en/of in een lokaal blijft waar vorst optreedt. 16. Warm water dat met een temperatuur van meer dan 50°C uit de kranen stroomt, kan onmiddellijk ernstige brandwonden veroorzaken. Kinderen, mensen met een handicap en bejaarden zijn meer aan dit risico blootgesteld. Het is daarom aanbevolen om een thermostatische mengkraan te gebruiken, die u moet aanschroeven op de leiding waar het water uit het toestel komt. Deze leiding is moet een rode kraag gemarkeerd. 17. Er mogen geen ontvlambare voorwerpen in contact met het toestel en/of in de buurt ervan aanwezig zijn. NL 41

NL Legende van de symbolen: Symbool ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN Ref. 1 2 Waarschuwing Geen handelingen uitvoeren waarbij het toestel moet worden geopend of waarbij de het toestel uit zijn installatie wordt gehaald Het toestel niet aan- of uitzetten door de stekker van de voedingskabel in het stopcontact te steken of eruit te trekken Het toestel niet reinigen zonder eerst het toestel uit te zetten, de stekker uit het stopcontact te halen of de voedingsschakelaar uit te zetten Installeer het toestel op een stevige muur die tegen trillingen bestand is Voer de elektrische aansluitingen uit met geleiders die een voldoende doorsnede hebben Herstel alle veiligheids- en controlefuncties na een interventie op het toestel en controleer hun werking vooraleer het toestel opnieuw in dienst te stellen Risico Elektrocutie mogelijk omdat er onderdelen onder spanning aanwezig zijn Lichamelijke letsels door brandwonden veroorzaakt door hete onderdelen of verwondingen door snijdende randen en uitsteeksels Elektrocutie wegens beschadiging van de kabel, of de stekker, of het stopcontact Elektrocutie mogelijk omdat er blote kabels onder spanning aanwezig zijn Lichamelijke letsels wanneer het voorwerp door trillingen eraf valt 3 De elektrische voedingskabel niet beschadigen ! 4 5 6 7 8 9 10 ! ! Geen voorwerpen op het toestel laten liggen Niet op het toestel klimmen Maak onderdelen leeg waarin warm water kan zitten door eventuele aflaatkleppen te activeren vooraleer deze onderdelen te hanteren Betekenis Wanneer deze waarschuwing niet wordt nageleefd, kan dit een risico voor letsels voor personen betekenen, die in sommige gevallen zelfs dodelijk kunnen zijn. Wanneer deze waarschuwing niet wordt nageleefd, kan dit een risico voor schade voor voorwerpen, planten of dieren betekenen. Het is verplicht om zich te houden aan de algemene en specifieke veiligheidsnormen van dit product. Beschadiging van het toestel of van voorwerpen eronder wanneer het voorwerp door trillingen eraf valt Lichamelijke letsels wanneer u van het toestel valt Beschadiging van het toestel of van voorwerpen eronder wanneer de bevestiging plots loskomt en het toestel daardoor valt Elektrocutie mogelijk omdat er onderdelen onder spanning aanwezig zijn Val van het toestel wanneer de muur begeeft, of lawaai tijdens de werking Brand wegens oververhitting wanneer elektrische stroom door kabels met een te kleine doorsnede loopt Beschadiging of blokkering van het toestel wegens ongecontroleerde werking Lichamelijke letsels veroorzaakt door brandwonden Symb. ! ! ! ! ! ! ! ! ! 11 12 Ontkalk de onderdelen volgens de aanwijzingen in de "veiligheidsfiche" van het gebruikte product. Tijdens de ontkalking moet u het lokaal verluchten en Gebruik geen insecticides, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen om het toestel te reinigen Lichamelijke letsels bij contact van de huid of de ogen met zure stoffen, bij inademing of inslikken van schadelijke chemische stoffen Beschadiging van het toestel of van voorwerpen rondom, veroorzaakt door corrosie door zure stoffen Beschadiging van plastic of gelakte onderdelen ! 42